Avvikelsehantering

Med avvikelsemodulen i Safe-Doc blir det enkelt för personalen att rapportera avvikelser och du får uppsikt över inkomna avvikelserapporter. Det går snabbt att göra sammanställningar och att ta fram statistik.

När Avvikelserapporter utformas bestämmer du bland annat vilka fält som ska vara obligatoriska att besvara. Du kan också ställa in rapporten om den skall användas på individ- eller på en övergripande nivå.

Modulen är behörighetsstyrd vilket bland annat innebär att du bestämmer vem i organisationen som ska få ta del av en viss typ av avvikelserapport via länk på den egna startsidan. Länken leder till rapporten för vidare hantering och åtgärd.

Du kan utifrån olika urval, som exempelvis brukare, verksamhet, händelsetid och status, lista alla avvikelser samt göra olika typer av sammanställningar.

Sammanställningarna kan exporteras till Excel för vidare hantering.

Produktblad:Avvikelsehantering.pdf