Statisk statistik

I modulen finns det möjlighet att ta ut statistik per verksamhet, för en specifik handläggare eller verkställare, välja kön och ålder på brukarna samt välja tidsperiod. Vilka parametrar som kan användas beror på vilka tilläggsmoduler verksamhetens systemet omfattar.

Några standardparametrar är exempel är avdelningsrättigheter, frånvaro, adresslistor för olika ändamål, brukarinformation, användarroller, delegeringar, brukares tid i systemet, inaktiverade användar- eller personalkonton, vilka klienters journaler har inaktiverats, var finns det osignerade journalanteckningar mm. 

Exempel på parametrar som är beroende av att tilläggsmodul är installerade är exempelvis: lista utlånade hjälpmedel, antal utförda HSL-insatser, avgifter (ej konterade produkter), familjehem (placering, status, utredningssteg, ärendelista)

Senast tillkomna är KVÅ-koder för verksamheter med skyldighet att rapportera in dessa till Socialstyrelsen. Förutsättning är att journalflödet för ICF tillämpats av legitimerad personal, att utförda åtgärder hanterats i Hälsostatus och Hälsoplan i samverkan med modulen HSL-insatser.

Produktblad Statisk statistik